BEBEK’KEN KUCAĞINA ALMIŞTI ŞİMDİ MADALYALI SPORCU OLARAK REİS’İN KARŞISINA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2003 yılında açılışını yaptığı Rize Saynur Yardımcı Kadın Doğum Hastanesinde, açılış günü dünyaya gelen ve birlikte fotoğraf çekildiği, modern pentatlonda Yıldızlar Türkiye Şampiyonu ve dünya üçüncüsü Selen Gülel sürprizi..

cumhurbaskani-erdoganin-rizede-kucagina-aldigi-selen-gulel-bebek-milli-sporcu-olarak-karsisina-cikti-(4).jpg
Yıl 2003… Yer, Rize Say­nur Yar­dım­cı Kadın Doğum Has­ta­ne­si… Baş­ba­kan Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ku­ca­ğın­da minik bir bebek… Ve tarih 18 Şubat 2021… Yer, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Beş­te­pe Kül­li­ye­si… Tür­ki­ye bü­yür­ken o minik bebek de bü­yü­dü… Mo­dern pen­tat­lon­da Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu ve Dünya Üçün­cü­sü oldu… İşte o bebek, Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı’nın dü­zen­le­di­ği ‘Milli Spor­cu Bursu Ta­nı­tım Top­lan­tı­sı’nda Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ile ye­ni­den bu­luş­tu… Ve büyük bir gu­rur­la 2003’ten 2021’e uza­nan o anın fo­toğ­ra­fı­nı pay­laş­tı… Teb­rik­ler Selen Gülel… Seni canı gö­nül­den kut­lu­yo­ruz… Ve nice ba­şa­rı­lar­la biz­le­ri gu­rur­lan­dı­ra­ca­ğı­na yü­rek­ten ina­nı­yo­ruz…
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, Milli Spor­cu Bursu Ta­nı­tım Top­lan­tı­sı’nda büyük bir sürp­riz ya­şa­dı. Er­do­ğan’ın 2003 yı­lın­da Rize’de açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı has­ta­ne­de doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Er­do­ğan’ın kar­şı­sı­na mo­dern pen­tat­lon­da Tür­ki­ye bi­rin­ci­si ve dünya üçün­cü­sü milli spor­cu ola­rak çıktı. Fo­toğ­raf­la­rın gös­te­ril­di­ği o anlar tö­re­ne damga vurdu.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan Beş­te­pe’de dü­zen­le­nen Milli Spor­cu Bursu Ta­nı­tım Top­lan­tı­sı’nda ko­nuş­tu. Spor­cu bursu ile vakıf üni­ver­si­te­le­ri­ne yer­le­şen 76 öğ­ren­ci­yi teb­rik eden Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Ma­dal­ya ka­za­nan genç­le­ri­mi­zin eği­ğim-öğ­re­tim ha­yat­la­rın­da da aynı ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­cak­la­rı­na ina­nı­yo­rum. Bizim ço­cuk­lu­ğu­muz­da spora ge­re­ken önem ve­ril­mez, spor yapan ço­cuk­lar adeta hayta yaf­ta­sı yerdi” dedi.
Ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’a, burs alan 76 spor­cu ve öğ­ren­ci­nin im­za­la­dı­ğı forma, Bakan Ka­sa­poğ­lu ta­ra­fın­dan günün anı­sı­na tak­dim edil­di. Spor­cu öğ­ren­ci­le­re he­di­ye­le­ri­ni ise Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan verdi. Bu spor­cu­lar ara­sın­da, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın 2003 yı­lın­da açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı Rize Say­nur Yar­dım­cı Kadın Doğum Has­ta­ne­sin­de, açı­lış günü dün­ya­ya gelen ve bir­lik­te fo­toğ­raf çe­kil­di­ği, mo­dern pen­tat­lon­da Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu ve dünya üçün­cü­sü Selen Gülel de yer aldı.
Gülel, 18 yıl sonra Er­do­ğan’ın kar­şı­sı­na mo­dern pen­tat­lon­da Tür­ki­ye bi­rin­ci­si ve dünya üçün­cü­sü milli spor­cu ola­rak çıktı. Bu anlar ise Er­do­ğan’ı duy­gu­lan­dı­rır­ken, tö­re­ne de damga vurdu. Er­do­ğan, daha sonra ka­tı­lım­cı­lar­la anı fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.
cumhurbaskani-erdoganin-rizede-kucagina-aldigi-selen-gulel-bebek-milli-sporcu-olarak-karsisina-cikti-(1).jpg